Lej1køkken.dk

Lej1køkken.dk

.. mobile køkkener med professionelt udstyr

PreviousNext

Udlejning/Lejebetingelser

Levering

Levering sker fra udlejers adresse, uanset om udlejer ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med lejer bringer det udlejede materiel til lejer.

Såfremt forsinkelse ved leveringen skyldes, at udlejer er forhindret til levering på grund af arbejdskonflikt, brand, krig, vareknaphed, ansatte, fuldmægtige eller enhver anden omstændighed samt alle tilfælde af force majeure, udskydes leveringen med den tid, som hindringen varer. Dette gør sig gældende uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Udlejer påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. Begge parter er dog berettiget til at annullere aftalen, hvis forsinkelsen overskrider 30 dage.

Betaling

For lejemål af en varighed på hhv. 6 og 13 dage, forudbetales leje (+ evt. depositum) senest 8 dage før det lejede materiel afsendes/udleveres. Ved øvrige lejemål forudbetales 50% af leje (+ evt. depositum) senest 8 dage før det lejede materiel afsendes/udleveres. Restbeløbet fremgår af lejeaftale.

Ved misligholdelse af betalingsbetingelserne, har udlejer ret til at lade udlejet og evt. opstillet materiel afhente. Enhver omkostning hermed sker for lejers regning. Udlejer vil betragte lejeaftalen som brudt af lejer, og en evt. afhentning vil derfor ikke give anledning til en reduktion i den aftalte lejepris.

Eventuelle ekstra omkostninger i forbindelse med lejeaftalen betales netto kontant 8 dage. Ved betaling efter forfald, beregnes 1,5% rente pr. påbegyndt måned. Rykkergebyr udgør DKK 100,-

Ejendomsforhold

Materiellet forbliver udlejers ejendom, og kan til enhver tid besigtige dette. Materiellet må ikke fremlejes/udlånes til tredjemand uden skriftlig tilladelse fra udlejer.

Transport

Udlejer kan henvise til lokal vognmand, eller efter aftale forestå transport af det udlejede materiel.

Mangler

Lejer skal straks ved leveringen foretage en undersøgelse af det lejede materiel. Hvis lejer vil påberåbe sig en mangel, skal lejer, straks efter manglen er opdaget, give udlejer skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Hvis lejer ikke reklamerer som anført, kan lejer ikke senere gøre manglen gældende.

Efter udlejers valg vil mangler ved materiellet blive afhjulpet eller omleveret for udlejers regning indenfor rimelig tid. Sker dette ikke er lejer berettiget til at hæve lejeaftalen eller kræve afslag i lejen.

Har lejer ikke inden 2 dage efter levering påberåbt sig manglen overfor udlejer, kan lejer ikke senere gøre manglen gældende.

Såfremt der ved aflevering af det lejede materiel konstateres eventuelle skader eller mangler, debiteres lejer for udbedring efter regning.

Risiko og ansvar

Fra det udlejede materiel udleveres fra udlejer, og indtil aflevering igen har fundet sted, bærer lejeren enhver risiko for skader, uanset om forvoldt skade er påført af lejer eller tredjemand ved hændelig eller uagtsomme forhold.

Forsikringsbetingelser

Lejer bærer det fulde ansvar for det udlejede materiel. Udlejer har erhvervsansvarsforsikring på egne serviceteknikere. Lejer forpligter sig til at tegne erhvervsansvarsforsikring til dækning af eventuelle skader, som måtte blive dem pålagt i forbindelse med opstilling og brug af det udlejede materiel.

Rengøring

Det lejede materiel skal afleveres i rengjort stand. Manglende eller utilstrækkelig rengøring ved aflevering vil blive udført for lejers regning til en timepris på DKK 595,-. Lejer debiteres herudover for DKK 500,- til dækning af rengøringsartikler.